logo
  • +90 (312) 426 17 04Fax Numaramız
  • +90 (312) 426 16 97Telefon Numaramız
  • order@order.org.trE-Posta Adresimiz

TÜZÜK

 

ORTOPEDİ ve OMURGA CERRAHİSİ TIBBI MALZEME   İMALATÇILARI    İTHALATÇILARI ve İHRACATÇILARI DERNEĞİ 

ANA TÜZÜĞÜ

  

1.BÖLÜM: KURULUŞ HÜKÜMLERİ

 Kuruluş

Derneğin adı-) 

Derneğin Adı: ORTOPEDİ ve OMURGA CERRAHİSİ TIBBI MALZEME İMALATÇILARI İTHALATÇILARI ve İHRACATÇILARI DERNEĞİ 

Kısa adı: ORDER’.dır. 

Rumuzu: ORDER 

Madde 1-)  

 

Derneğin Merkezi 

Madde 2-)  Derneğin merkezi ANKARA dır. Dernek Genel Kurulu Ankara ve Ankara dışında şubeler açabilir. Dernek merkezinin başka bir ile taşınması, Dernek Genel Kurul kararı ile mümkündür. 

 

Derneğin Amacı 

Madde 3-) Derneğin amacı; Her türlü ortopedik, omurga, travma  ve tanıya dayalı tıbbi malzeme, cihaz ve ekipmanın ithalatı, ihracatı, imalat, mümessillik, bakım, onarım, toptan ve perakende satıcılığı konusunda faaliyet gösteren kişi ve firmaların bu alandaki çalışmalarını koordine, teşvik, disipline etmek ve bilinçlendirmek ile kanunların öngördüğü çerçevede hak ve menfaatlerini korumak 

 

Derneğin Faaliyet Alanı 

Madde 4-)   Derneğin faaliyet alanı: 

a-) Ortopedik, omurga, travma ve tanıya dayalı tıbbi malzeme, cihaz ve ekipman ile ilgili yenilik, değişiklik ve gelişmeleri yakından takip ve tetkik ile müzakere ederek bilinçlenmeyi sağlamak. 

b-) Ortopedik, omurga, travma ve tanıya dayalı tıbbi malzeme alanındaki çalışmaları teşvik amacıyla bu alandaki çalışmalara yardımcı olmak ve ülkemiz sağlık hizmetlerine ve ekonomisine katkı sağlamak maksadıyla proje yarışmaları açmak, eğitimi destekleyici faaliyetlerde bulunmak, burslar vermek, 

c-) Bu alandaki bilinçlenmeyi, disiplini, mesleki yeterliliği sağlamak amacıyla gerekli temas ve organizasyonu oluşturarak eğitim merkezleri kurmak ve üyelerini eğitime tabi tutmak, 

d-) Üyeler arasındaki işbirliği ile sosyal, kültürel dayanışmayı ve yakınlaşmayı arttırmak için eğlendirici, dinlendirici ve boş zamanlarını değerlendirici lokal ve tesisler kurmak, bunları işletmek, 

e-) Dernek üyelerinin bu alandaki faaliyetlerini koordine etmek, hak ve menfaatlerini korumak doğrultusunda çalışmalar yapmak, gerektiğinde dernek üyelerinin hukuki ilişkilerini olumlu yönde koordine edici yollara başvurmak ve üçüncü kişilere karşı saygın hale getirmek. Gerekirse dernek üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak için hukuki yollara müracaat etmek.  Derneği oluşturan üye olacak firma seçimine titiz davranmak ve piyasada yatırım gücü olan güçlü firmaları öncelikle bir araya getirmek ve ortak sorunları gündeme getirerek çözüm yolları aramak 

f-) Serbest piyasa koşulları içinde kalmak koşulu ile her türlü haksız rekabeti önleyici tedbirler almak. Bu yönde kararlar ve kurallar koymak ve kararları yürütmek ve kontrol etmek 

g-) Halen mevcut ve ileride kurulacak, yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, sanayi odaları, borsalar, meslek kuruluşları, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan doğruya veya kendisine bağlı olarak kurulabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapmak, 

h-) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak, gayri menkuller tasarruf eder, ipotek  dahil olmak üzerinde dernek lehine her nevi aynı, irtifak kira, şura gibi haklar iktisap tesis, terkin ve fek edilebilir. Bu muameleler Genel Kurulu kararı ile yapılır. 

I-) Çeşitli toplantılar yaparak derneğin kuruluş amaçlarına geniş bir kitleye anlatmak ve derneğin kuruluşunun piyasaya bir düzen getireceğinin mensuplarına ve müşteriler grubuna inandırarak derneğin desteklenmesini sağlamak. 

Madde 5-)   Dernek Organları ile Amaç ve Faaliyet Konularını Gerçekleştirmek İçin; 

a-) Yeni üyelerin alınmasına ve onursal üye kazanılmasına çaba harcar, 

b-) Dernek içinde oluşturulacak Komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma inceleme, ve etütler yapar öneri ve dilekleri saptar 

c-) Amaç, hizmet ve çalışma konuları için gelir arttırıcı projeler uygular, gerektiğinde iktisadi işletmeler, vakıflar ve birimleri kurar. 

d-) Toplantılar, konferanslar, sempozyumlar,  brifingler, paneller, açıkoturumlar, forumlar düzenler, sergi ve fuarlar açar. Radyo, Tv, gazete, dergi, kitap, broşür gibi yayın araçlarından faydalanır. Yerli yabancı fuarlara katılan üyelerini teşvik eder, 

e-) Hakiki ve hükmi şahsiyetler nezdinde resmi ve özel kuruluşlarda üyelerinin menfaatlerini korumak ve kollamak için gerekli temas ve girişimlerde bulunmak, 

f-) Meslek ve sanata ilişkin toplantı, temsil, festival ve gösterilere katılarak üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin artmasını sağlayıcı geziler tertiplemek, 

g-) Dernek üyelerinin mesleki faaliyetlerini gerektiği gibi rahat ve modern bir şekilde yapabilmek için toplu faaliyet yerlerinin kurulması amacı ile gerekli ortamı hazırlar ve organizasyonu sağlar, 

h-) Dernek üyelerinin gerek mesleki gerekse sosyal faaliyetlerini ve mesleki yeniliklerle gelişmeleri duyurmak, dayanışmayı sağlamak amacı ile süreli ve süresiz yayınlar hazırlayarak kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlar, 

ı-)  Yardım toplama kanunu ile ana tüzük hükümlerine uygun olarak üçüncü şahıslara, ihtiyaç sahibi üyelerine bağışlarda bulunmak ve bağışlarını kabul etmek, 

i-)  Dernek amaç çalışma ve hizmet konuları için gerekli görülen taşınır ve taşınmaz malları kiralayabilir, satın alabilir veya satabilir. Taşınmaz mallar üzerinde her türlü tasarrufu koydurabilir ve her türlü inşaatını yaptırabilir. Bu işlemler Genel Kurul kararı ile yapılır. 

 j-)  Amaç, hizmet ve faaliyet konularına yönelik gerekli diğer çalışmaları yapar 

 

Dernek Çalışma İlkeleri 

Madde 6-)  Dernek, Anayasa ve yasalara aykırı hiçbir faaliyette bulunamaz, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünün korunması ve yaşatılması ilkesinden sapmadan faaliyette bulunur. Siyasi konularla uğraşmaz. Çalışma ve toplantılarda hiçbir biçimde amaç dışı konular tartışılmaz, görüşülmez ve uygulanamaz. Dernek, üyeleri arasında ve üçüncü şahıslara karşı tarafsız olmak ve davranmak zorundadır.

 

Dernek Amblemi 

Madde 7-)  Derneğin amblemi; Dernek isminin (O) harfinin içinde yer alan ve gövdesi sargılı ağaç olarak belirlenmiştir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulu izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışında kullanılamaz

 

2. BÖLÜM: ÜYELİK, 

Üyelik Koşulları: 

Madde 8-)  Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda belirtilmiştir. 

a-)  18 yaşını bitirmiş, medeni haklarını kullanmaya yeterli ve iyi ünlü olmak, genel iş ahlak kurallarına haiz saygın kişiler, 

b-)   Ortopedik, omurga, travma ve tanıya dayalı tıbbi malzeme ile ilgili her türlü ithalat, ihracat, imalat mümessillik, bakım, onarım toptan ve perakende satıcılığı konusu ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişiler ile firmaların sahip ya da temsilcileri olmak, 

c-)  Dernek amaçları ile ilgili araştırma görevlileri, bilim adamları, mesleğe ve dernek amaçlarına ilgi duyan kişiler, 

d-)  Yabancılar için, Türkiye’de oturmak hakkına sahip olmak. Gerçek ve tüzel kişilerin temsil yetkisine sahip kişi üye olabilir. Hakiki şahıs ve işverenlerin Dernekler Kanunun aradığı şartlara sahip olması şarttır. 

e-) Yeni üye kaydı için derneğin en az iki üyesi tarafından önerilmiş ve Yönetim Kurulu’nun onayı gereklidir. Derneklere üye olması yasaklananlar, dernek üyeliğinden çıkarılır, derneğe üye olamazlar. 

f-)  Dernek üyelik aidatı ilk Genel Kurul a kadar aylık net 250,00-TL(İkiyüzelli )TL. olarak  belirlenmiştir. Üyelik aidatı Genel Kurul kararı ile arttırılıp azaltılabilir. 

g-Derneğe üyelik giriş aidatı 1.000 (bin)TL olarak belirlenmiştir. Üyelik giriş aidatı Genel Kurul kararı ile arttırılıp azaltılabilir. 

 

Üyelik Türleri 

Madde 9-)   Dernek üyelik türleri aşağıda gösterilmiştir 

9.1-) ASİL ÜYE:Üyeliğin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan üye ‘Asil Üye’ dır.

Asıl Üyenin Hakları: Gereken koşulları içermek kaydıyla her türlü göreve aday olarak ve oy kullanarak, yükümlülükleri ise, özel ve genel kurul toplantılarına katılmak ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve çalışma ile hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve derneğin toplum içerisindeki olumlu görüntüsünü sürdürecek ilkeleri taşımak, 

9.2-) FAHRİ ÜYE: Ülkeye, derneğe yada ortopedik omurga, travma ve tanıya dayalı tıbbi malzeme alanında çalışmaları ile yardımcı olmuş kişilere en az iki asıl üyenin önerisi ve

Yönetim Kurulu kararı ile verilen fahri nitelikteki üyeliktir. Bunlar başka ulustan kişilerde olabilir. Fahri üyeler organlara seçme ve seçilme hakkına sahip olmayıp, Dernek bütçesinde öngörülen ödentiyi ödemek zorunda da değildirler.

 

Derneğe Üye Olmak 

Madde 10-)  Dernek üyelik Koşulları 

10.1-) Dernek üyesi olmak isteyen adaylar: Dernek, faaliyet,  amaç, çalışma ve hizmet konularıyla ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten ‘üyelik bildirimi’ doldurulup dernek başkanlığına sunarlar,      

10.2-)  Adayın üyelik isteminin işleme konulabilmesi için en az iki asıl üyenin yazılı önerisi şarttır.       

10.3-)  Dernek Yönetim Kurulu üyeleri ya da kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında gerekli araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere 30 gün içerisinde adayın isteği ile ilgili kararını adaya yazılı olarak bildirir. 

10.4-)  Adayın dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemler yapılır, giriş ödentisi ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır. 

10.5-)   Adayın dernek üyeliğine kabulü ile yükümlülüklerinin yerine getirilmesinden sonra dernek üyeleri defterine kimliğinin işlenmesi ve asil üye kimlik belgesinin verilmesi gerekir. 

 

Üyelikten Ayrılma 

Madde 11) Üyelik, ölüm veya üyelikten ayrılma isteği ile sona erer. Her türlü üye dilediği anda dernek başkanlığına ayrılma istediğini yazılı bildirmekle dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. Üyelikten ayrılan üyenin, mali sorumluluğu yasal nedenlerle ayrılanların, yasal nedeninin oluşum tarihinden, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin yapıldığı anda biter ve kendilerinden ilişkili bulundukları çalışma döneminin tüm ödentileri alınır.

 

Üyeliğin Sona Ermesi 

Madde 12-) Aşağıdaki hallerde üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir. 

a-)  Aidat taahhüdünü yerini getirmeyen ve Yönetim Kurulunun yazılı talebine rağmen ödememekte ısrar edenler, 

b-)  Derneğin tüzüğüne, iç tüzüğüne ve amacına aykırı hareket edenler, 

c-)  Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,              

d-)  Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek 

e-) Derneklere üye olma hakkını sürekli veya süreli olarak kaybedenler. a-) bendine göre Dernekten çıkarılanların birikmiş aidatlarını ödemeleri ve taahhütlerini yerine getirmeleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile tekrar üyeliğe kayıtları yapılabilir. Üyeliğe son verme şeklinde alınan kararı Yönetim Kurulu üyeye tebliğ eder, üye bu karara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Yönetim Kurulu kanalı ile GENEL KURUL ‘a itiraz edebilir. Bu takdirde nihai karar ilk genel kurul toplantısında alınır. Bu toplantıya, üyeliğine son verilen üye ancak dinleyici olarak katılabilir. Genel kurul, üyenin savunmasını dinleme kararı verip bu savunmadan sonrada karar verebilir 

 

4.BÖLÜM: DERNEK VE ORGANLAR 

Madde 13-)   Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir, 

13.1-)   Genel Kurul      

13.2-)   Yönetim Kurulu 

13.3-)   Disiplin Kurulu 

13.4-)   Denetleme Kurulu 

 

Genel Kurul 

Madde 14-) Dernek Genel Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile İki yılda bir şubat  ayında toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz 

 

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri 

Madde 15-) Dernek Genel Kurulunu toplantıya çağrıda aşağıda gösterilen yöntemler uygulanır. 

15.1-)  Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma Hakkına sahip asil üyelerin listesini saptar ve tüm ödenti borçların en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere uyarıda bulunur. 

15.2-)  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

Genel Kurul Toplantı İlkeleri:                                                                          

Madde- 16 ) Genel Kurul Toplantılarında aşağıdaki gösterilen ilkeler uygulanır. 

16.1)        Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim kuruluna düzenlenen Genel Kurul üyeleri listesindeki adları karşısına imzalarını koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üye sayısı, toplantı yeter sayısı ve karar sayısı Yönetim Kurulu başkanı ile genel sekreter tarafından bir tutanak ile saptanır. 

16.2)        Genel Kurul, sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirterek tutanağı okumasından sonra dernek başkanı ya da başkan yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu yönetmek üzere oluşturulacak divana bir başkan, bir başkan yardımcısı ve sekreter seçilir. 

16.3)        Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin 1/10’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur. 

16.4)        Her asil üyenin bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır. 

16.5)        Genel Kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların yarıda bir fazlasıdır. Ancak Ana Tüzük değişikliği ile derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayıları aranır.

 

Olağanüstü Genel Kurul: 

Madde – 17)  Dernek tüzüğünde belli edilen zamanlarda olağan; 

17.1-)    Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya  dernek  üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanılır. 

Olağan genel kurul toplantılarının en geç iki yılda bir yapılması zorunludur. 

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. 

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden biri görevli mahkemeye başvurusu üzerine dernek üyelerinden seçilecek üç kişilik heyet genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir. 

17.2-) Denetleme kurulunun Dernek hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı karar ile, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı; Olağan Genel Kurul toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır.

 

Genel Kurul Görev Ve Yetkileri: 

Madde 18-) Genel Kurul derneğin en etkin organı olup, görev ve yetkileri aşağıda             gösterilmiştir. 

18.1-) T.C. Anayasası ile Derneğin Ana Tüzüğü doğrultusunda gerekli kararları almak.